I-Tafels

Innovatietafels

Ambitie, missie, visie

Het project CoP Community of Practice heeft als doel, in een ecosysteem van leren en werken, een opleidingsstructuur te bouwen, waarbij het mbo onderwijs van de hoogste leerjaren plaats vindt in  samenwerking met de betekenisvolle context van bedrijven op Chemelot en gaandeweg buiten Chemelot. Binnen het beoogde ecosysteem zullen onderwijs en bedrijfsleven zowel leren als werken in Communities for Development (CfD) en Communities of Practice (CoP). Met de CfD principes is al sinds 2011 door CHILL en Zuyd Hogeschool binnen Chemelot volop geëxperimenteerd. Met het project CoP zal nu met name de focus liggen op mbo onderwijs op de gebieden procestechniek, Industrial engineering en laboratoriumtechniek. Hierdoor zullen CfD en CoP geleidelijk naar elkaar toe groeien, zich met elkaar vermengen en zelfs deels samenvallen.

Het project kenmerkt zich door:

Het genereren van nieuwe zijinstroom procestechnici en industrial engineers.

Aan deze innovatietafel werken onderwijs en een referentenclub uit het Chemelot bedrijfsleven in CoP’s samen aan het ontwikkelen en realiseren van BBL-trajecten voor zijinstroom Procesoperators en studenten Industrial Engineering. Zij starten met het aanleren van een post. Na het aanleren is de zijinstromer daadwerkelijk en zelfstandig inzetbaar voor de geleerde post, omdat hij/zij de post beheerst, overziet, begrijpt en adequaat kan handelen, ook in noodgevallen. Het leren van een post wordt afgesloten met een certificaat waarin het geleerde gerelateerd wordt aan de diploma-eisen. Het aanleren van een post is een real life Integrale Beroeps Opdracht (real life IBO), waarbij naast technische bekwaamheden ook andere competenties aan de orde zijn (bv. socialisatie, communicatie, samenwerking, werken in ploegendienst).

Aan deze innovatietafel werken mee: Patrick Zaat, Bart Selbeck, Marc Konings.

Aan innovatietafel 2C1 ontwikkelen en realiseren VISTA college een nieuw modulair onderwijskundig concept voor mbo-BOL (binnenschools), waarin Procestechniek, Laboratoriumtechniek, Industrial Engineering en Industrial Design Development meer gezamenlijk aangeboden worden. Binnen dit concept is onderwijs gepersonaliseerd (in tempo, breedte, diepte en niveau) voorhanden in een modulair systeem, waarin de student zich, onder begeleiding van zijn ambitiebegeleider, breed kan oriënteren of juist smal laat opleiden. Het nieuwe curriculum wordt niet langer samengesteld op basis van vakken maar op basis van integrale beroepsopdrachten (IBO’s). Deze beroepsopdrachten zijn gebaseerd op drie soorten leerdoelen (grofweg: hoofd, handen, hart) en gaan uit van gesimuleerde beroepssituaties, die echter zeer dicht liggen bij de werkelijkheid en soms met de werkelijkheid samenvallen en die plaats zullen vinden in de reële praktijkomgeving die het VISTA college, technologie gaat realiseren aan de Arendstraat in Sittard. Hierbij zal een passend begeleidings- en examineringssysteem worden ontwikkeld.  om met de student tot een kwalificatiedossier te komen.

Aan deze innovatietafel werken mee: Niki L'Herminez, Marc van Oosterhout, Jo Dohmen, Marc Reijnders, Niek Kusters, Paul Offermans, Pia Masius.

Aan innovatietafel 2C2 werken onderwijs en een referentenclub uit het Chemelot bedrijfsleven in een CoP samen aan het ontwikkelen en realiseren van BOL- en BBL-trajecten voor reguliere studenten Procesoperator en Industrial Engineering en voor studenten van de BOL-route, die gaande hun opleiding overstappen naar de BBL of naar een hybride BOL-BBL-variant (BBL in de vorm, maar zonder werkgeverschap en arbeidscontract). Omdat het onderwijsconcept modulair is gemaakt, zijn de aan deze innovatietafel ontwikkelde, certificeerbare, eenheden/modules tevens beschikbaar voor zittend personeel.

Aan deze innovatietafel werken mee: Niki L'Herminez, Marc van Oosterhout, Mark Poel, David van Neer, Marc Konings, Rene Kikken, Roy Ramackers, Yanal Kruse, Tom Vonk.

Aan innovatietafel 2D wordt gewerkt aan de participatie van mbo-studenten binnen de CfD methodiek (Communities for Development met Zuyd Hogeschool op CHILL), aan de ontwikkeling van de CoP methodiek in samenwerking met de Limburgse ziekenhuizen en aan het verwerken van de hierboven beschreven IBO-structuur in de bovenbouw van de mbo opleiding laboratoriumtechniek.

Aan deze innovatietafel werken mee: Bob Daniels, Chris Meertens, Davy van Toor, Robin van de Wal, Sebastiaan Korbmacher.

In deze innovatietafel onderzoeken mbo en hbo welke en in welke mate er gevolgen ontstaan in de doorlopende leerlijnen mbo-hbo door de invoering van de concepten CfD en CoP. Uitval uit hbo kan vanwege de doorlopende leerlijn een associate degree verlangen. Deze tafel onderzoekt dit fenomeen.

In deze tafel werken alle opleidingen en betrokken bedrijven om wederzijds contact te bevorderen en te onderhouden door kennisdeling en -ontwikkeling, bestaande uit communicatie, netwerkmomenten en docentstages bij bedrijven en trainingen. Hierbij spelen de CoP’s, de CfD’s, de BOOST Career Courses en het practoraat een belangrijke rol. Wederzijdse kennisuitwisseling, professionalisering en samenwerking is essentieel.

Aan deze innovatietafel werken mee: Cyriel Mentink, Frans Scheeren, Tanja Derix, Wilma Lautenbach, Yanal Kruse, Kirsten Scheilen.

Hier wordt onderzoek uitgevoerd en vraagstukken beantwoord op het gebied van duurzaamheid, duurzame productie en automatisering binnen het chemisch domein (circulariteit), is samen met innovatietafel 3 de energiebron en de motor van voortdurende vernieuwing van het onderwijs-ecosysteem. Deze innovatietafel, bestaande uit een onderwijskundig leider van VISTA en enkele LC docenten, zal zich bezighouden met het vertalen van fundamentele wetenschappelijke inzichten naar toepassing in chemische plants en vice versa. Het spreekt daarom vanzelf dat de innovatietafel om deze valorisatie- en verbindende rol te kunnen vervullen, uitstekende relaties moet onderhouden met de wetenschappelijke instituten en haar medewerkers, maar ook met de plant, de plantmanagers en zijn of haar medewerkers. De ontwikkelingen t.a.v. duurzaamheid, duurzame productie en automatisering zullen op termijn grote impact hebben op de werkprocessen en op de kennis, vaardigheden en competenties die van medewerkers worden verwacht. De innovatietafel zal dan ook vernieuwende onderwijsmodules ontwikkelen, welke ingebracht zullen worden in het initiële onderwijs. Anderzijds wordt hier onderzoek gedaan naar de HOE vraag van het beoogde ecosysteem van contextrijk en in de context leren en werken in relatie tot de circulaire economie (arbeidsmarkt versus opleiden) van Zuid-Limburg en de methodieken CfD’d en CoP’s, die daarin in het kader van een Leven Lang Leren uitgevoerd worden.

Onze partners

Sharing our passion for knowledge

© 2021 KACE. All Rights Reserved.
Created by