Pilots

Ambitie, missie, visie

Het project CoP Community of Practice heeft als doel, in een ecosysteem van leren en werken, een opleidingsstructuur te bouwen, waarbij het mbo onderwijs van de hoogste leerjaren plaats vindt in  samenwerking met de betekenisvolle context van bedrijven op Chemelot en gaandeweg buiten Chemelot. Binnen het beoogde ecosysteem zullen onderwijs en bedrijfsleven zowel leren als werken in Communities for Development (CfD) en Communities of Practice (CoP). Met de CfD principes is al sinds 2011 door CHILL en Zuyd Hogeschool binnen Chemelot volop geëxperimenteerd. Met het project CoP ligt nu met name de focus op mbo onderwijs op de gebieden smart maintenance & procestechniek en laboratoriumtechniek. Hierdoor zullen CfD en CoP geleidelijk naar elkaar toe groeien, zich met elkaar vermengen en zelfs samenvallen.

Het project kenmerkt zich door:

Het genereren van nieuwe zijinstroom smart maintenance & procestechniek.

Aan deze innovatietafel werken onderwijs en een referentenclub uit het Chemelot bedrijfsleven in CoP’s samen aan het ontwikkelen en realiseren van BBL-trajecten voor zijinstroom en studenten smart maintenance & procestechniek. Zij starten met het aanleren van een post. Na het aanleren is de zijinstromer daadwerkelijk en zelfstandig inzetbaar voor de geleerde post, omdat hij/zij de post beheerst, overziet, begrijpt en adequaat kan handelen, ook in noodgevallen. Het leren van een post wordt afgesloten met een certificaat waarin het geleerde gerelateerd wordt aan de diploma-eisen. Het aanleren van een post is een real life Integrale Beroeps Opdracht (real life IBO), waarbij naast technische bekwaamheden ook andere competenties aan de orde zijn (bv. socialisatie, communicatie, samenwerking, werken in ploegendienst).

VISTA college realiseert een nieuw modulair onderwijskundig concept voor mbo-BOL, waarin smart maintenance & procestechniek en laboratoriumtechniek meer gezamenlijk aangeboden worden. Binnen dit concept is onderwijs gepersonaliseerd (in tempo, breedte, diepte en niveau) voorhanden in een modulair systeem, waarin de student zich, onder begeleiding van zijn ambitiebegeleider, breed kan oriënteren of juist smal laat opleiden. Het nieuwe curriculum wordt niet langer samengesteld op basis van vakken maar op basis van integrale beroepsopdrachten (IBO’s). Deze beroepsopdrachten zijn gebaseerd op drie soorten leerdoelen (grofweg: hoofd, handen, hart) en gaan uit van gesimuleerde beroepssituaties, die echter zeer dicht liggen bij de werkelijkheid en soms met de werkelijkheid samenvallen en die plaatsvinden in de reële praktijkomgeving van het VISTA college op de Arendstraat in Sittard. Hierbij is een passend begeleidings- en examineringssysteem ontwikkeld.

Naast de BOL trajecten realiseert VISTA college samen met het Chemelot bedrijfsleven flexibele certificeerbare leertrajecten en cross-over opleidingen, die beschikbaar zijn voor zittend personeel. 

Binnen de pilots 2 en 3 wordt gewerkt aan de researche en development van CHILL. Circulaire vraagstukken, waarmee het bedrijfsleven moet dealen worden hier in gezamenlijkheid behandeld en opgelost.  

Om wederzijds contact te bevorderen en relaties te onderhouden faciliteert CoP kennisontwikkeling en kenniscirculatie bestaande uit nieuwsbrieven, events, netwerkmomenten, docentstages bij bedrijven en trainingen en persoonlijk contact. Hierbij spelen de CoP’s, de CfD’s, de BOOST Career Courses en het lectoraat mbo-hbo een belangrijke rol. Wederzijdse kennisuitwisseling, professionalisering en samenwerking is essentieel.

Hier wordt in een Lectoraat mbo-hbo onderzoek uitgevoerd en worden vraagstukken beantwoord op het gebied van duurzaamheid, duurzame productie en automatisering binnen het chemisch domein (circulariteit).

Het lectoraat mbo-hbo is de energiebron en de motor van voortdurende vernieuwing van het onderwijs-ecosysteem. De lectoren en de aangesloten docenten houden zich bezig met het vertalen van fundamentele wetenschappelijke inzichten naar toepassing in chemische plants en vice versa. Het spreekt daarom vanzelf dat deze pilots om deze valorisatie- en verbindende rol te kunnen vervullen, uitstekende relaties moet onderhouden met de wetenschappelijke instituten en haar medewerkers, maar ook met de plant, de plantmanagers en zijn of haar medewerkers. De ontwikkelingen t.a.v. duurzaamheid, duurzame productie en automatisering hebben grote impact op de werkprocessen en op de kennis, vaardigheden en competenties die van medewerkers worden verwacht. Vernieuwende onderwijsmodules worden ontwikkeld en ingebracht in het initiële onderwijs. Ook wordt hier onderzoek gedaan naar de HOE vraag van het beoogde ecosysteem van contextrijk en in de context leren en werken in relatie tot de circulaire economie (arbeidsmarkt versus opleiden) van Zuid-Limburg en de methodieken CfD’d en CoP’s, die daarin in het kader van een Leven Lang Leren uitgevoerd worden.

Onze partners

Sharing our passion for knowledge

© 2024 KACE. All Rights Reserved.
Created by